VIP 计划


升级VIP总金额 RMB
银色会员 ¥250,000.00
黄金会员 ¥750,000.00
钻石会员 ¥2,250,000.00


最低存款和提款 RMB 100.00
每天最高提款 RMB 100,000
每天提款数次 3银色会员

升级奖励

RMB 988

权限

最高提款金额提升
RMB 100,000 > RMB 125,000

额外红利

每个存款可得1%额外奖金
没有上限!黄金会员

升级奖励

RMB 1,888

权限

最高提款金额提升
RMB 125,000 > RMB 150,000

额外红利

每个存款可得2%额外奖金
没有上限!钻石会员

升级奖励

RMB 3,888

权限

最高提款金额提升
RMB 150,000 > RMB 175,000

额外红利

每个存款可得3%额外奖金
没有上限!+86132 4379 3333
[email protected]
h3bet
h3bet
shengbocs33
+86132 4379 3333